بررسی رابطه بین» سرمایه اجتماعی» و « میزان احساس امنیت اجتماعی « جوانان پسر بین ۳۰-۱۵ سال شهرستان رستم فارس

می توان گفت بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی جوانان پسر شهرستان رستم فارس، رابطه معناداری وجود دارد.

 واژگان کلید: سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی،  اعتماد، انسجام، مشارکت

 
1 سپتامبر 2018

 

 

 

محمد مهدی یوسفی[۱]

جلال یوسفی[۲]

چکیده

امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه اعم از مرد و زن که پیکره اجتماع را تشکیل می­دهند از بسیاری موضوعات دیگری که ممکن است مهم تلقی شود، ضروری تر است. از این رو، یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که امنیت را ارتقاء می­دهد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می­ سازد » سرمایه اجتماعی « است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین »سرمایه اجتماعی « و » میزان احساس امنیت اجتماعی « در بین جوانان پسر شهرستان رستم فارس است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی جوانان ۳۰-۱۵ سال شهرستان رستم است که تعداد۳۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش، پیمایشی و از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده و نرم افزارSpss  جهت تجزیه و تحلیل نهایی داده­ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین متغیر مستقل تحقیق(سرمایه اجتماعی)  با مؤلفه ­ها( مشارکت، اعتماد و انسجام) و متغیر وابسته( امنیت اجتماعی جوانان پسر) رابطه معناداری وجود دارد.  تحلیل رگرسیونی مجموعه متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغییر وابسته یعنی احساس امنیت اجتماعی حدود ۴۶ درصد را نشان می دهد. به عبارتی، متغییرهای مستقل ما در این تحقیق، به میزان۴۶  درصد توانسته اند متغییر وابسته را تبیین نمایند. از این رو، می توان گفت بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی جوانان پسر شهرستان رستم فارس، رابطه معناداری وجود دارد.

 واژگان کلید: سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی،  اعتماد، انسجام، مشارکت

این مقاله در پایگاه های سیلویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) قابل مشاهده است.

 

 

[۱] – دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه  دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی( نویسنده مسؤل)Mohammadmahdi266@gmail.com

 

[۲] – دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه . مدرس دانشگاه، پژوهشگر مسایل روستایی، عشایری و دانش بومی.yousefi1442@gmail.com

 

نظرات
  1. تحقیق و توسعه 2019-02-17 18:09

    سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی
    سپاسگزارم

  2. jahankavoshan.com 2019-06-10 00:49

    بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب