دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در شهرستان رستم

در این تحقیق با روش میدانی به بررسی کاربرد دانش بومی از جنگل و مرتع در شهرستان رستم پرداخته شده است.

17 جولای 2016

دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در شهرستان رستم

چکیده

در این تحقیق با روش میدانی به بررسی کاربرد دانش بومی از جنگل و مرتع در شهرستان رستم پرداخته شده است. دراین تحقیق مناطقی از بخش مرکزی شهرستان رستم انتخاب گردید و از بین آن مناطق نیز روستاهایی که دارای دانش بومی غنی تر در استفاده از جنگل ومرتع بودند، انتخاب شد و از این میان با روش نمونه گیری گلوله برفی افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از تکینیک های مشاهده مشارکتی، مشاهده آزاد و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و در برخی موارد بالاجبار از اسناد نیز بهره برده شد. دراین تحقیق مشخص شد که در منطقه مورد مطالعه اولاً با توجه به نظریه نوسازی مبنی بر مباینت دانش بومی و توسعه ، دانش بومی در دوران هایی که حاکمیت داشته ، نه تنها مباینتی داشته و به عنوان یک مانع به حساب نمی آمده است بلکه از پایداری در توسعه نیز برخوردار بوده است. ازسوی دیگر برنامه های مربوط به نوسازی که در کشور ما نمودش در اصلاحات ارضی بود، موجب تغییرات اساسی در ساختارهای جامعه مورد مطالعه و نیز تقسیم کارکنشگران بهره بردار  و قشربندی آنان گردیده است و از سوی دیگر با تغییر جامعه و سبک زندگی در این جامعه، بهره برداری از داشن بومی نیز رو به ضعف رفته و در حال حاضر این دانش روبه زوال است.

واژه های کلیدی:دانش بومی، قشربندی اجتماعی، تغییرات اجتماعی، نوسازی، کنشگران بهره بردار، جنگل و مرتع

* منصور وثوقی

**محمد مهدی یوسفی

 

indigenous knowledge of using of forest and Pstureland in Rostam eparchy               

Abstract

In this study have investigated by using field research The county of Rustam , The use of indigenous knowledge in forest and pasture. In this study were selected Regions and between the regions were selected from the villages that Are rich in indigenous knowledge. The samples were selected by using snowball. In this study, we used the technique of participant observation, observation and semi-structured interviews and documents released. This study showed for us that Indigenous knowledge is not only not opposed to modern but also It can be a criterion for regional development. On the one hand, he finds that the modernization program of land reform, Major changes in the structure of the sample, and the division of labor exploitation activists and their stratification. On the other hand, the changes in society and lifestyles in this region, Also exploitation of indigenous knowledge Has been weakened This knowledge is now deteriorated.

Keywords: indigenous knowledge, social stratification, social change, modernization, actors producers, forest and pasture

Keywords: indigenous knowledge, social stratification, social change, modernization, actors producers, forest and pasture

 

  M ansur  Vossoughi  
Mohammad Mehdi Yousefi

* استاد بازنشسته دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

** دانشجوی دکتری تخصصی در رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی( نویسنده مسئول )   

نظرات
  1. Gerry 2016-08-15 13:09

    Your website has to be the eloenrctic Swiss army knife for this topic.

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب