امروز : شنبه,۲۹ام اردیبهشت ۱۴۰۳

دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در شهرستان رستم

باوجود این که عشایر و روستاییان به کاربرد فن آوری جدید احتیاج روز افزونی دارند، اما پذیرش تکنولوژی جدید در مناطق عشایری و روستا یی بسیار اندک است.بررسی ها نشان می دهد که علت این عدم پذیرش عدم تناسب تکنولوژی جدید با شرایط محیطی مردم بومی این مناطق است.

18 جولای 2016

محمد مهدی یوسفی

باوجود این که عشایر و روستاییان به کاربرد فن آوری جدید احتیاج روز افزونی دارند، اما پذیرش تکنولوژی جدید در مناطق عشایری و روستا یی بسیار اندک است.بررسی ها نشان می دهد که علت این عدم پذیرش عدم تناسب تکنولوژی جدید با شرایط محیطی مردم بومی این مناطق است.

از آن جا که تکنولوژی جدید ، خارج از روستا به وجود می آید و از نظرشرایط اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی تفاوت زیادی با شرایط جامعه عشایری و روستایی دارد، از این رو پایین بودن نرخ پذیرش این تکنولوژی و ناکارایی ضمنی آن ها اجتناب نا پذیر است.به نظر می رسد برای افزایش کارایی و تقویت جنبه های کاربردی فن آوری های ارایه شده به جوامع روستایی، استفاده از دانش بومی این جوامع بتواند راه گشا باشد. در این پژوهش با استفاده از تحقیق میدانی و روش نمونه گیری گلوله برفی، افراد مورد مطالعه انتخاب و اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته گرد آوری گردید. هم چنین مشخص شد که در منطقه مورد مطالعه، مردم با استفاده از دانش بومی خود، از جنگل و مرتع برای چرای دام و نیز استفاده از گیاهان خوراکی، دارویی و صنعتی به نحوی استفاده می نمودند که ضمن جلوگیری از تخریب با بهره برداری بهینه و نیز به کارگیری روش های بومی به احیاء جنگل و مرتع کمک می کردند. هم چنین مشخص گردید، با توجه به نظریه نوسازی مبنی بر مباینت دانش بومی ونوسازی ، دانش بومی در دوران هایی که حاکمیت داشته ، نه تنها ضدیتی با نوسازی نداشته و به عنوان یک مانع به حساب نمی آمده است، بلکه از پایداری در توسعه نیز برخوردار بوده است. ازسوی دیگر برنامه های مربوط به نوسازی که در کشور ما نمودش در اصلاحات ارضی بود، موجب تغییرات اساسی در ساختارهای جامعه مورد مطالعه ، تقسیم کارکنش گران بهره بردارو قشربندی آنان گردیده است و از سوی دیگر با تغییر جامعه و شیوه زیست در این جامعه، بهره برداری از دانش بومی نیز رو به ضعف رفته و در حال حاضر روبه نابودی است.

نظرات
  1. Wilhelmina 2016-08-15 13:21

    Grade A stuff. I’m unoiestuqnably in your debt.

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب