امروز : چهارشنبه,۲ام خرداد ۱۴۰۳

هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک

بچه های مردم توی دانشگاه ستاره دار شدند، تحصیل کرده ها باد هوا نوش جان می کنند، برخی از  بهترین جوانان این کشور در زندان به سر می برند. سران اصلاحات هر کدام به نحوی در حصر اقتدار اصول گرایانند و … روز به روز بر تعداد مدیران دولت پاک دست قبلی!!! اضافه می گردد.

22 سپتامبر 2016

جلال یوسفی

سال هاست که کشور ما از دو قطب اصلی در سیاست تشکیل شده است. گاهی قطب راست و چپ. گاهی رسالتی و رساله ای، گاهی راست سنتی و راست میانه و کارگزاران و … پیروان خط امام و … همین طور تا این که مجموع این چرخیدن ها به این جا رسید که دو اسم اصلی از درونشان دارد بازی می کند.

یکی « اصول گرایی» و دیگری»، « اصلاح طلبی» و هر کدام برای خود مرامنامه ای دارد و تبلیغات و …

درست است که اصول گرایی از شیر گنجشک تا جان آدمی زاد را در اختیار خود دارد، از تریبون نماز جمعه تا جعبه  صدا و سیما که به نا حق اسم آن را « رسانه ملی » گذاشته اند که بیشتر رسانه خارج از کشور، از جیبوتی و لبنان و اریتره و فلسطین و افغانستان و … است و داخل هم در خدمت جنابان پایداری و اصول گرایی است تا گروه های خود جوش!!! که خدا را شکر کم نداریم. بعد از نماز جمعه توی خیابان و راه پیمایی و قس علی هذا.

اما همین حضرات اصلاح طلب که از سال گذشته به خاطر نوازش شیخ احمد جنتی دست به ترکیبی ناهنجار زدند و اسمش را « امید» گذاشتند که به گمانم اگر «نا امید» می گذاشتند بسیار بهتر بود.  یک طیف از اصلاح طلبان به نام « اعتدال» نشان داد که هیچ قدرتی برای تغییر ندارد. قدرتی که بتواند حداقل برای چند سالی که بر اریکه سوار است، نیروهای رانده شده از اصلاحات و هزینه داده ها را سر و سامانی بدهد و  اصلاحات هم مجبور است که معامله کند و رأی « سلبی» بدهد و بدا به حال ملتی که باید چوب معاملات پشت پرده این ها را بخورند.  

بچه های مردم توی دانشگاه ستاره دار شدند، تحصیل کرده ها باد هوا نوش جان می کنند، برخی از  بهترین جوانان این کشور در زندان به سر می برند. سران اصلاحات هر کدام به نحوی در حصر اقتدار اصول گرایانند و … روز به روز بر تعداد مدیران دولت پاک دست قبلی!!! اضافه می گردد.

قربانش بشوم از پشت صحنه هم از سه هزار ملیاردی تا فیش های نجومی زمین های …. زبانم لال وجود دارد.

به کدام طیف می توان دل بست؟ به کدام انسان در این کشور می توان اعتماد کرد؟ این ها که همه دور همند و تعارف تکه پاره می کنند و مشت و لگد و فحشش را مردم بیچاره می خورند.

بنابراین، اگر اصلاحات این ها هستند، به این ها هم امیدی نیست زیرا « هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک». و اصلاحات و طیف های اصلاحی هم باید ثابت کنندکه نگندیده اند.

 Http:/telegram.me/Dryousefi

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب