امنیت پایدار

امنیت لازمه پایداری و پایداری موجب نهادینه شدن امنیت است و برآیند آن تثبیت جوامع است که بدون آن توسعه امکان ندارد.

15 مارس 2021

دکتر فتح اله دهقان*

* دانش آموخته جغرافیای سیاسی

پیشاپیش عید نوروز را به هموطنان تبریک عرض نموده و با توصیه به رعایت پروتکل های بهداشتی، آرزوی سالی نیکو مزین به نعمت سلامتی و شادکامی  برای آحاد مردم ایران را دارم.

امنیت مهمترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده  است. زندگی همراه با آسایش انسان ها از جنبه فردی وهم چنین فعالیت های گروهی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان ها در وجود امنیت میسر گردیده است. توسعه وپیشرفت جوامع وکشورها نیز بدون نیل به امنیت امکان پذیر نمی باشد.

ادیان آسمانی و مکاتب بشری نیز به مقوله امنیت اهمیت خاصی می دهند. در قرآن کریم، شهری که از امنیت برخورداراست، به عنوان الگو وسرزمین ایده ال معرفی شده است.  توماس  هابز در لویاتان تاکید کرده است در غیاب امنیت، جوامع و انسان ها گرگ همدیگر می شوند.

امنیت لازمه پایداری و پایداری موجب نهادینه شدن امنیت است و برآیند آن تثبیت جوامع است که بدون آن توسعه امکان ندارد. پس  واضح و مبرهن است که امنیت و پایداری دارای رابطه دوسویه و متقابل هستند.

در دنیای جدید و با استقرار دولت های  ملی، امنیت در قالب امنیت ملی قابل تعریف است. در تحلیل امنیت ملی به دو وجه امنیت نرم افزاری- سخت افزاری ریزامنیت-کلان امنیت پرداخته می شود.

وجه سخت افزاری شامل توانایی های فیزیکی ، قدرت نظامی و…، و جنبه نرم افزاری شامل اراده ملی، انسجام،  ظرفیت سیاسی، ثبات اجتماعی و مسائل ریز وکلان امنیتی است.

براساس واقعیت های موجود، ایران از بعد کلان امنیت وامنیت سخت افزاری  در منطقه خاور میانه جزیره ثبات است. در داخل نیز امنیت در حدی است که خانواده ها با فراغ بال می توانند به هر نقطه کشور مسافرت کنند.
اما، در خصوص امنیت نرم افزاری و ریز امنیت، مشکلات اقتصادی شامل، فساد، رانت خواری، تورم بی سابقه،گرانی، بیکاری ، مشکلات معیشتی مرزنشینان، سو مدیر یت و …، موجب آسیب هایی اجتماعی شده که مخل امنیت در سطوح فردی واجتماعی   است. با توجه به رابطه متقابل امنیت سخت افزاری ونرم افزاری ، اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، مشکلات ریز امنیتی در سطح کلان نیز تأثیر خواهد گذاشت. در این راستا ضروری است قوای سه گانه، سیاست مداران، دولت مردان، جریان های سیا سی (با اولویت قراردادن منافع و مصالح ملی بر منافع جناحی) و مدیران ، در سال آینده، با  اولویت قرار دادن حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و…، مؤثر بر سیاست  داخلی و خارجی، هم و غم خود را برای انجام این مهم و در راستای تأمین امنیت ریز ونرم افزاری که موجب تقویت امنیت در سطح کلان است را به کار گیرند؛ زیرا  که برایند آن امنیت و پایداری است. واضح و روشن است، این مهم زمینه پیشر فت وتوسعه کشور است. زیرا ما در دورانی زندگی می کنیم  که سیاست و اقتصاد، قرن  آینده را تغییر خواهد داد و این مهم در گرو امنیت پایدار است.

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجیمحل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب